* Serija proizvoda

 

Tip jedinice

IP Reverzna toplotna pumpa

(reverzibilna na rashladnoj strani)

 

Verzije

VB Osnovna verzija

 

Akustično postavljanje

AB Osnovno postavljanje 

 

 

* Opcije

 

Upravljanje protokom strane postrojenja

 • nije prisutno
 • standardna pumpa
 • pumpa s visokom glavom
 • pumpa s visokom efikasnošću

 

Integrativni električni grijači

 • nije prisutno
 • standardni protočni

 

Lagani starter

 • nije prisutno
 • standardno

 

 

* Dodatni pribor

 

Gumeni prigušivači vibracija

Prilagodljivi gumeni amortizeri

Daljinski termostat

Daljinska kontrola (sa žicom ili bežična)

Bežični transmiter

Bežični ponavljač

Senzor kondenzacije

Sobni higrostat

Sobni senzor vlažnosti

 

 

* DIMENZIJE I MINIMUM RADNE POVRŠINE 

 

* Tehničke karakteristike

 

Ova serija zrak-voda toplotnih pumpi zadovoljava zahtjeve za grijanje, hlađenje i proizvodnju tople vode za domaćinstvo stambenih potrojenja, manjih i srednjih. 

Sve jedinice su prikladne za unutrašnju instalaciju te se mogu primijeniti fan coil potrojenju, podnom grijanju, te radijatoroma visoke efektivnosti. 

Kontrolni sistem dozvoljava da se rukovodi ne samo rashladnim kolima, nego i cijelim postrojenjem sa mogućnošću izbora različitih rastvora za grijanje i hlađenje, te za proizvodnju tople vode za domaćinstvo. Mogućnost solarnih ploča ili integracija drugih toplotnih izvora su također moguće.

Funkcija grijanja optimizira tok temperature vode, kako ambijentalno, tako i vanjsku temperaturu, kroz klimatske krivine prilagodljive značajkama zgrade.Moguće je upravljati spremnicima i dva neovisna kola (direktni i miješani). 

Upravljanje domaćinskom toplom vodom omogućava kontrolu trostrukog ventila, spremnika i anti-legionela krugova (ako ima potrebe). 

Funkcija hlađenja može biti realizovana putem „aktivnog hlađenja“ (inverzija rasladnog kola). Kada se jedinica koristi na zračnom podnom postrojenju, da bi se izbjeglo stvaranje kondenzata, može se instalirati senzor vlažnosti.

Unutrašnji programski sat dozvoljava da se odrede različita dnevna prebacivanja na grijanje, hlađenje i produkciju tople vode za domaćinstvo. Rashladno kolo, sadržano u kutiji popravljenoj od protoka zraka da bi se simplificiralo kontrolisanje operacija, opremljen je rotacionim ili zavojnim kompresorom montiranim na prigušen oslonac, prilemljenom pločom izmjenjivača toplote, termostatskim ekspanziojskim ventilom, reverznim kružnim ventilom, aksijalnim ventilatorima sa zaštitnim rešetkama, lemljenim namotajima ostvarenim sa bakrenim cijevima i aluminijskim lamelama.

Kolo je zaštićeno visoko/nisko prekidačima i prekidačima toka na izmenjivaču toplote na ploči. Izmjenjivač toplote ploče i hidraulične cijevi su i termalno izolovani da bi se spriječili stvaranje kondenzata i smanjili gubici toplote. 

Sve trofazne napajajuće jedinice su omogućene sa faznom sekvencom i ispravnom sekvencom kontrolnog upravljača. 

Sve jedinice su isporučene sa vanjskim temperaturnim senzorom da bi se realizovala kontrola klime. Sve jedinice su tačno izgrađene i individualno testirane u fabrici. Samo električne i hidraulične konekcije trebaju instalaciju.  

* Kontrolni sistem

 

Pored standardnog korisničkog sučelja, žičani ili bežični daljinski termostati su dostupni, što dozvoljava kontrolu svih operativnih parametara jedinice, te da se stekne temperatura u različitim zonama da bi se odredila preciznija i komfornija kontrola.

Mikroprocesorski kontroler je u mogućnosti upravljati ne samo kao jedinicom, nego i svim sastavnim dijelovima postrojenja koji omogućuju realizaciju kompletnog sisitema.

Glavne funkcije sistema upravljanja su:

 • Kontrola temperature prema vanjskoj temperaturi (klimatska kontrola)
 • Potrošnja tople vode za domaćinstvo (upravljanje trostrukog ventila, spremnik, anti-legionela ciklus)
 • Upravljanje hlađenjem i/ili grijanje mješovitog spoja (pumpa i trostruki ventil)
 • upravljanje grijanja izravnog spoja (samo pumpa)
 • upravljanje spremnika za grijanje i/ili hlađenje
 • upravljanje električnih grijača za grijanje i toplu vodu za domaćinstvo
 • integracija solarnih ploča
 • kontrola vlažnosti prostorije pomoću zračnog sistema
 • interni programerski sat (za grijanje, hlađenje i toplu vodu u domaćinstvu)
 • digitalni ulaz za niske tarife električne energije
 • upravljanje i dijagnostika pomoću alarmne memorije
 • operativni mjerač sati kompresora i pumpe
 • mogućnost upravljanja više jedinica u kaskadi (maksimum 16)

 

Pored standardnog korisničkog sučelja postavljenog unutra, žičani ili bežični daljinski termostati su dostupni, što dozvoljava kontrolu svih operativnih parametara jedinice, te da se stekne temperatura u različitim zonama da bi se odredila preciznija i komfornija kontrola.

Regulator može upravljati do dvije zone u grijanju (jedan pomoću mješovitog spoja i drugi pomoću izravnog spoja), i jednu zonu u hlađenju (pomoću mješovitog spoja).

Moguće je izvođenje kompleksnijih postrojenja s priključivanjem na regluator toplotne pumpe daljnje potrošnje modula kako bi došlo do proširenja bez limita u broju zona koje se rukovode.

 

Kontroler jedinice može upravljati sa mnogo različitih postrojenja omogućavajući automatski neophodne kontrolne algoritme prema komponentama koje su bile povezane.

Upravljanje tim komponentama je moguće kroz ekspanziju modula koji komuniciraju sa jedinicom za sredstvo internog busa i omogućuju sve ulaze i izlaze potrebne za potpuno ispunjenje sistema.

 

Za svaku zonu mogu se postaviti slijedeći parametri:

 • tačka podešavanja
 • dnevna ili sedmična operativna vremenska tablica
 • krivulja klimatske kontrole
 • senzor sobne konrole: može biti zajednički s drugim zonama ili nezavisno (u tom slučaju je neophodno instalirati dodatni sobni termosat).